521264S Ihminen-konevuorovaikutustekniikat/Human-computer interaction techniques

Ajankohta: 2-3

Ohjatun opetuksen määrä: 25+25

Laajuus 5 op/ 3 ov

Opettaja: Jani Mäntyjärvi

Tavoitteet: Kurssi keskittyy mobiilien laitteiden ja äly-ympäristöjen keskeisiin vuorovaikutustekniikoihin. Kurssissa käsitellään aiheeseen liittyviä ongelmia, haasteita sekä ratkaisuja. Kurssin suoritettuaan opiskelija hallitsee keskeisiä vuorovaikutustekniikoiden menetelmiä ja tuntee eräitä sovelluksissa käytettäviä ratkaisuja.

Sisältö: Johdanto, vuorovaikutustekniikat perustuen, mutta ei rajoittuen: Fyysiseen kosketukseen ja fyysisiin objekteihin ympäristössä, antureihin (eleohjaus, mobiilit kamerat, ym.), multimodaalisuuteen ja tilannetietoisuuteen.

Toteutus: Luennot, seminaariesitelmät. Pakollinen harjoitustyö. Opintojakso suoritetaan loppukokeella ja hyväksytysti suoritetulla harjoitustyöllä.

Kurssikirjallisuus: Luentomoniste. Valikoidut tieteelliset julkaisut.

Esitiedot: Ohjelmointitaito.

521264S (last edited 2011-10-23 20:07:44 by WebMaster)